ljutomer

Okrožno sodišče v Murski Soboti je izdalo sodbo, s katero je ugodilo tožbenemu zahtevku Občine Ljutomer proti Javnemu podjetju Prlekija d.o.o.

Sodišče je praktično v celoti sledilo vsem argumentom Občine Ljutomer in naložilo JPP d.o.o. da mora poleg vračila vseh neupravičeno zadrževanih sredstev neplačane najemnine v višini cca. 1 mio EUR, Občini Ljutomer hkrati poravnati še pravdne stroške v višini cca 14.000,00 EUR.

 

Sodišče Občini Ljutomer ni priznalo zgolj zakonskih zamudnih obresti od mesečnih neplačanih zneskov najemnine in še to zgolj iz razloga, ker je bilo pri odločitvi o teku obresti potrebno upoštevati javni interes (tudi uporabnikov storitev, to je nas občanov) in ne iz razloga, ker le ti ne bi bili upravičeni. Občina Ljutomer navedeno stališče sodišča ocenjuje za povsem ustrezno argumentirano in sprejemljivo ter se z navedenim v celoti strinja ter bo škodo, ki se kaže v višini zamudnih obresti, po premisleku potencialno terjala od osebno odgovornih oseb, se pravi brez obremenjevanja uporabnikov storitev. Občini dosojena sredstva iz naslova neplačane najemnine se bodo porabila za novogradnjo, vzdrževanje oz. rekonstrukcijo obstoječe infrastrukture ter za zmanjšanje vodnih izgub in udejanjanje zavez po nižjih cenah vode za občane, ob hkratnem izpolnjevanje evropskih zavez.

Sodba Okrožnega sodišča v Murski Soboti je dokaz, da v Občini Ljutomer delujemo strokovno, profesionalno, odgovorno in v dobro občanov in da smo ves čas govorili resnico, delovali transparentno in v korist občanov in občank.

Ob tem naj izpostavimo, da je sodišče enoznačno in nedvoumno ugotovilo ter pritrdilo praktično vsem dejstvom in argumentom, ki jih je Občina Ljutomer izpostavljala ves čas in to praktično od samega začetka postopka. Izkazalo se je, da so bila zadrževana sredstva najemnine zadrževana nezakonito in neupravičeno. Sodišče je v svoji obrazložitvi jasno razgalilo in izpostavilo povsem napačno pravno in dejansko logiko bivšega direktorja JPP ter žal tudi nekaterih občin iz sistema C, ki so nekritično sledile razzlogovanju JPP.

Spomnimo, sodišče je jasno ugotovilo, da ni res, da ni bilo pravne podlage za plačevanje najemnine (kot je ves čas trdil takratni direktor JPP). Pravna podlaga je ves čas bila, kot je to ves čas trdila Občina Ljutomer, saj se je najemno pogodbeno razmerje ves čas nemoteno vzdrževalo. Sodišče je ugotovilo tudi, da v kolikor ne bi bilo pravne podlage, bi JPP javno infrastrukturo, ki je v lasti Občine Ljutomer, moralo občini nemudoma vrniti v upravljanje, ne pa da jo je ves čas nemoteno uporabljalo in z njo upravljalo. Slednje pomeni, da zatrjevana logika s strani JPP ni imela nobenega dejanskega in ne pravnega pokritja po katerikoli smeri bi se jo obravnavalo.

Dejstvo je, da je bila najemna pogodba z elementi javnega interesa, saj se z najeto infrastrukturo izvaja gospodarska javna služba, s podjetjem Javno podjetje Prlekija d.o.o. sklenjena že v letu 2010 za obdobje petih let in da to pogodbeno razmerje obstaja še danes, saj nobena od pogodbenih strank od te najemne pogodbe ni odstopila in se tudi v najem dana infrastruktura še naprej uporablja za namen javne službe, kot to izrecno ugotavlja tudi sodišče, pri čemer utemeljeno zaključuje, da je bila najemna pogodba iz leta 2010, po poteku petletnega obdobja, molče obnovljena za nedoločen čas.

Prav tako je sodišče jasno povedalo, da tudi morebitni Sklepi ostalih županov oz. Ostalih občin Sistema C, ki so bili očitno zavedeni za sprejem neupravičenih sklepov zoper Občino Ljutomer, niso mogli in ne morejo vplivati na veljavnost obstoječega najemnega razmerja med Občino Ljutomer in Javnim podjetjem Prlekija d.o.o., kar je prav tako ves čas izpostavljala Občina Ljutomer.

Glede na to, da je zaradi neupravičenega zadrževanja cca 1 mio EUR Občina Ljutomer utrpela veliko škodo, ni namreč mogla pričeti z določenimi investicijami za zmanjšanje vodnih izgub, s čimer bi sledila cilju, da se čim manj obremenjuje občane, da se enako tudi ni mogla prijaviti na določene projekte za pridobitev nepovratnih sredstev ter je utrpela še drugo škodo, bo občina razmislila o sprožitvi ustreznih postopkov zoper osebno oz. individualno odgovorne osebe, saj je nesprejemljivo, da bi stroške izpada, ki je nastal kot posledica nezakonitih ravnanj posameznikov, sedaj nosili občani.

Vsekakor pa Občina Ljutomer upa, da se s to sodbo zaključujejo nespametna ravnanja določenih akterjev, katerih namen je očitno bilo povzročanje razdora in škodljivih praks ter upa, da bo Svet ustanoviteljic JPP d.o.o., sedaj lažje, manj obremenjeno, zakonito in predvsem brez nepotrebnih težav izpeljal izzive, ki nas še čakajo oz. so pred nami na področju sistema C.

Vir: Obvestilo za javnost občine Ljutomer

Sledite nam


youtube  facebook


Kontaktirajte nas

TV AS Murska Soboota
PRAK d.o.o.
Gregorčičeva ulica 6
SI-9000 Murska Sobota

  02/521 30 30
  02/521 30 31
  

Kje smo

kjesmo